Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Hòa Bình

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Hoà Bình

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Hòa Bình là một đơn vị thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Hòa Bình có nhiệm vụ kiểm soát, giám sát, quản lý …
Đọc tiếp

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Lai Châu

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Lai Châu

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Lai Châu là một đơn vị thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Lai Châu có nhiệm vụ kiểm soát, giám sát, quản lý …
Đọc tiếp

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Kom Tum

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Kom Tum

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Kom Tum là một đơn vị thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Kom Tum. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Kom Tum có nhiệm vụ kiểm soát, giám sát, quản lý …
Đọc tiếp

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Phú Thọ

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Phú Thọ cung cấp các dịch vụ liên quan đến xuất nhập cảnh cho người Việt Nam và người nước ngoài, bao gồm xét duyệt cấp thẻ tạm trú, thường trú, hộ chiếu và giải quyết các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh. Để nắm rõ hơn …
Đọc tiếp

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Tuyên Quang

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Tuyên Quang cung cấp các dịch vụ liên quan đến xuất nhập cảnh cho người Việt Nam và người nước ngoài, bao gồm xét duyệt cấp thẻ tạm trú, thường trú, hộ chiếu và giải quyết các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh. Để nắm rõ hơn …
Đọc tiếp

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh Yên Bái

Địa chỉ phòng quản lý xuất nhập cảnh yên bái

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Yên Bái là một đơn vị thuộc Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Yên Bái có nhiệm vụ kiểm soát, giám sát, quản lý …
Đọc tiếp